Историята на древна Елада

Историята на древна Елада

Основата на много постижения на съвременната цивилизация от западен образец са поставени в древна Елада. Днес нямаше да се ползваме от демократичните права и свободи, нито да се радваме на Олимпийските игри, ако не съществуваше наследството на древните елини с неговите политически, философски и научни достижения, залегнали в културата на Запада и станали лицето на съвременна Европа.

Кои са древните елини и какво знаем за тяхната цивилизация днес?

Древна Елада е период от гръцката история, но също така и на историята на всички земи в източната част на Средиземно море, крайбрежните зони на днешна Мала Азия, южните части на Апенините, както и на някои от селищата около Черно море.

Днес слагаме знак за равенство между древните елини и гърците, но названието гърци и Гърция са късно наименование с латински произход.

От Омир разбираме, че местните жители, населяващи земите на древна Елада, са се определяли като ахейци и данайци. Този исторически период е познат като Бронзова епоха.

По-късно, около VІІІ-VІІ век преди новата ера жителите на тези земи вече наричат себе си елини, а страната си Елада. Освен тях в древността на тези територии живеят още множество други народи.

Оформянето на гръцката нация е предмет на продължаващи спорове, в които се налагат две основни тези: за автохонно население и за мигриращи племена - елини, настанили се в земите, които днес познаваме като Гърция. Според тази теза елините пристигат към ІV хилядолетие преди Христа, успяват да се наложат над останалите племена и се оказват водеща човешка маса, която дава името си на цялата народност.

Елинизмът се налага благодарение на Олимпийските игри, в които той е условие за да се участва, както и на Омировите и Хезиодовите творби, които спомагат за осъзнаването на елините като една народност.

Периоди в историческия развой на древна Гърция

Древна Елада

Антична Гърция или още древногръцката цивилизация обхваща І хилядолетие преди Христа и се отнася за живота на тези племена, които населявали териториите на днешна Гърция и западната част на Турция. Това е времето от края на историческият период, познат като Бронзова епоха, ХІІ век преди новата ера, до смъртта на Александър Македонски през 323 година преди Христа.

От тогава започва да се брои началото на Елинистичния период, завършил с установяване на властта на Рим над Гърция през 146 година преди Христа. През епохата на елинизма гръцката култура се разпространява на Изток и обхваща един значителен географски регион.

За да бъдат подредени хронологически вярно нещата, съществува и по-подробно деление на подпериоди: тъмните векове, архаичен и класически период.

Тъмните векове

С това название се определя Омировият период, който бележи началото на ранножелязната епоха, около 1200 до към 800 година преди Христа. От това историческо време се намират находки от керамични изделия.

Архаичен период

Древна Елада - писменост

Началото му е поставено около VІІІ век преди новата ера с основаването на първите древногръцки градове - държави, наречени полиси. Те поддържат икономически и политически отношения помежду си, развиват културата си, както и военното си дело. През този период започва колонизиране на отделни селища, които възприемат елинския начин на живот. Тогава е създадена азбуката, записани са първите творби, развиват се архитектурата и строителството и други изкуства.

Класическата епоха

Обхваща времето на V и ІV век преди новата ера и представлява исторически период, характеризиращ се с истински разцвет за Елада от края на гръцко-персийските войни до смъртта на Александър Македонски. Строителството, архитектурата, бита, търговията и изкуството се развиват бурно, а полисът Атина и Делоският морски съюз са водещи в региона през V век преди Христа, но в началото на следващото столетие отстъпват първенството на Спарта. По-късно начело застава Тива, а след това Коринтският съюз взема първенството и древна Македония покорява гърците.

Историографско описание на древна Елада

Уникалният характер на историята на древна Елада се състои в това, че обществото на тази древна цивилизация е първото, описано подробно от историците, следвайки периодите на развитието му, достиженията, народите, които го формират, начина на управление и много други. За всички останали общества преди елинското има само откъслечни сведения или документи, от които се правят индиректно съждения за събитията, които са се случили.

Сред историците в древна Гърция се отличава името на Херодот, когото днес наричаме бащата на историята. Неговата творба, която той сам назовава История, дава името и на цялата днешна наука. Фактите, които представя в книгата си, правят историята му незаменим извор на сведения относно събития, обхващащи един век назад, както и исторически личности от този период, но и други, живели по-рано.

След Херодот Тукидид, Аристотел, Платон и други допълват представеното от бащата на историята или представят нови сведения. След тях Диодор и Плутарх продължават да внасят нови щрихи към събитията, а пътеписът на Пазваний за древна Елада систематизира знанията за историята, културата и митологията на елините.

Географски данни

Древна карта на Гърция

Център на древна Елада е континенталната част на съвременната държава Гърция, а към нея се причисляват многобройните острови, разпределени в три архипелага - Цикладски, Спорадски и Йонийски острови. Освен тях към елинската цивилизация се включват и всички колониални селища, възприели елинския език, култура и начин на живот. Това подпомага разпространението на културата на елините по целия европейски континент.

Социална структура на обществото, културен и стопански живот

Структурата на обществото в отделните градове-държави има свои разлики. Населяващите Атина се делят на четири социални групи, които се определят от личното богатство. Който забогатее, променя своето социално положение.

Спартанските мъже са равни, изключение правят само владетелите, които са потомствени водачи.

Социалното устройство може да се определи и като пълен патриархат, защото мъжът създава дома, притежава робите, ходи на война и решава всички важни житейски въпроси.

Роби притежава всяко семейство, те са предмет на покупко-продажба, както вещите. Робите работят на нивата, в къщата, в мините и вършат тежката работа.

Роби в Елада стават чужденци, пленници по време на война или купени от други места, но задължително те не са гърци. Робството е стара практика още от Микенския период и е толкова съществена част от цялото стопанство, че робите представляват почти 30 процента от цялото население, а в определени периоди са повече от мъжете.

Робите в Атина и в другите полиси, са притежание на семействата, на които не било позволено да ги бият или убиват, но все пак робите нямат никакви права. Не притежават дори свое име, не могат да имат семейство без разрешение на господаря, но имало практика да получат свободата си. Това обаче не им давало право да станат гръцки граждани и да се ползват от правата и закрилата на обществото.

Спарта прави изключение от другите градове в това отношение. Там роби са жители на областта Месения, взети в плен след първата от общо трите месенски войни. Всички роби в Спарта са обществена собственост. Наричат ги илоти. Те са напълно безправни, търпят унижения от семействата, на които са дадени да служат, и често се бунтуват.

В стопанско отношение древна Елада не познава централизираното земеделие. Намира се в началния период на стокова размяна. Изхранването става от личното стопанство - ойкос, където се произвеждат основните хранителни продукти. Маслината и лозата са основни култури, а с отглеждането им е заето почти цялото население. Зърнените култури се внасят, а с началото на търговските взаимоотношения се въвеждат парите като платежно средство.

Наука, култура, образование и митология

Делфийският оракул е част от историята на древна Елада

Образованието заема важно място сред приоритетите в елинското обществено съзнание. Децата от мъжки пол се ограмотяват, учат танци, както и да свирят на някакъв инструмент. Това става в обществени училища или с частни учители за богатите. След навършване на 16 години младежите преминават военно обучение. Така те стават пълноценни граждани, които могат да служат на своя полис.

Децата от женски пол също се ограмотяват, научават се да пеят и свирят, но тяхното обучение завършва след детска възраст, защото от тях се очаква да отглеждат и възпитават децата, да се грижат за дома.

В някои полиси младежите посещават и академии, където изучават важните науки в древността като философията, математиката, изкуството, музиката. Съществуват и отделни школи - на Платон, Аристотел, Ликейска школа и други, където стават известни имената на учени и мислители като Питагор, Талес от Милет, Зенон, Хераклит и много други. Благодарение на техния гений се правят открития, напредък бележат науките и изкуствата, поставят се основите на много съвременни знания.

Митологията ръководи живота в древна Елада. Древните елини се осланят на дванадесетте божества от Олимп, за да ги напътстват и подпомагат в делата им. Благоволението на боговете се печели с почит и жертвоприношения.

На тях се посвещават различни спортни състезания. Измолването на знание за божествената воля и съвети става чрез оракули, най-известен от които е Делфийският оракул. Край всяко светилище се издига и храм на боговете, където се отправят молитвите от смъртните.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest