sanovnik.bg»Статии»Загадки на древността»Древна Гърция»Кратка история на древна Гърция

Кратка история на древна Гърция

Кратка история на древна Гърция

Преди около 4000 години, още в най-дълбока древност, започва историята на антична Елада, която оставя своя отпечатък върху цялото културно и политическо развитие на нашата цивилизация. Всички основополагащи понятия в съвременния обществен живот в областта на политиката, науката, изкуството, културата, философията и много други водят началото си от древна Гърция и нейния живот и традиции.

За по-доброто разбиране и изучаване на историческите етапи, през които минава античното гръцко общество, условно историята им се дели на няколко периода, като се започва с минойския, който е начален, и бележи зараждането на старогръцкото общество.

Минойски период на древна Гърция

Основите на старогръцката цивилизация са поставени на остров Крит преди около 6 хиляди години преди новата ера. Това време съвпада с неолитната епоха според класификацията, която историята прави на развитието на човешкото общество.

Старогръцката култура има историческия шанс да започне своето развитие на едно много изгодно географско място. Да се намираш на кръстопътя между сухоземните и морските пътища е рядък шанс и първите жители на това място го превръщат във фактор на своето развитие, създавайки цивилизация, която поразява с изяществото и величието си до днес.

Стремителното развитие на минойската култура е доминирано от женския елемент в обществото. В онези древни времената жените на острова са се радвали на високо място в обществото. Крит е поддържал оживени търговски и културни връзки със съседните острови, с континенталната част на Гърция, Сирия, Египет и Месопотамия. Развитието на континента обаче изостава значително от това на Крит. На континента големите градове като Микена и Тиринт подражават на критската култура. Преди около 1500 години преди Христа, на остров Санторини, близо до Крит, мощно разрушително земетресение става причина за разпад на критската цивилизация, който се оказал необратим.

Ахейски период

Древна Гърция и Троянската война

През ІІ хилядолетие преди Христа на Пелопонеския полуостров пристигат от север нови заселници, наричащи се ахейци. Те усядат и постепенно са асимилирани от местните племена. Все още не е напълно установен произходът на ахейците. Според някои изследователи те са един от гръцките народи от северна Гърция, а според други са пришълци от централните части на Европа. Важното при тях е, че те са носители на култа към боговете на Олимп и на някои части от новата култура.

Като носител на нови идеи и влияния Микена се превръща в най-могъщата древна държава в района на Средиземно море. Този период е не само интересен и славен, но става и легенда заради поемите на Омир и култа към боговете на Олимп.

Ключовият момент за ахейците се явява Троянската война, след която тази епоха завършва.

Конфликтът около открадването на хубавата Елена, който Омир подробно разказва, води до десетгодишна война, а след нея следва упадък на Микенската цивилизация около 1100 години преди Христа.

Омиров период на древна Гърция

Този период от развитието на Гърция е най-известен, защото е свързан с името на Омир и неговите безсмъртни творби, но всъщност е един от най-трудните за древна Елада. Тогава на териториите на елините нахлуват дорийски племена. Това спира развитието на елинското общество и дори го връща назад. Не е изяснен произходът на дорийците, легендите им приписват връзки с Херакъл. Тяхната експанзия има важно значение за историята на гърците, защото от остатъците на няколко древни култури - микенска, критска, ахейска, дорийска се създава нова цивилизационна формация.

Тогава се оформя и общ гръцки език. На него Омир създава своите Илиада и Одисея. Поемите се оказват отлични образци, показващи възможностите на словото.

Архаичен период

Кратка история на древна Гърция

Този период от развитието на старото гръцко общество се характеризира с бурно развитие в икономически, политически и културен план. На територията на цяла Гърция се формират градове-държави, наречени полиси със самостоятелно управление, начин на живот, културни и обществени ценности. В района на Средиземно море израстват гръцки колонии, изградени по подобие на континенталните полиси, със засилени връзки с континентална Гърция.

Настъпват значителни промени и в политическото устройство. Създава се така нареченият Пелопонески съюз, начело на който застава Спарта, единият от двата големи гръцки полиса. Спарта е известна със строгите си закони, суровия начин на живот и силната си армия. Това осигурява лидерската позиция на спартанците сред останалите градове-държави. Борбата между двата най-влиятелни полиса - Атина и Спарта за лидерската позиция се изостря през следващия, класически период.

Гръцка класическа епоха

Началото на класическия период на древна Елада е поставено от гръцко-персийската война през 500 година преди новата ера. Тази война трае повече от 20 години. Тя е спечелена от гърците благодарение на Атина, която успява да обедини гръцките полиси в Атински морски съюз и застава начело на борбата с персийците. След значителни гръцки военни победи персийците са разгромени, губят земите си в Егейско море, в Хелеспонт и Босфора.

След победата срещу Персия Атина става все по-мощен полис, което се изразява и в икономическо замогване.

Градът-държава започва да влага много средства за създаване на културни ценности. Най-добрите художници, строители и скулптури работят в Атина, за да я превърнат в поразителен със своята красота и блясък град. Този културен подем е най-силен при управлението на Перикъл, който е бил стратег 15 пъти. Неговото управление е наречено Златен век на Перикъл.

Бързият и блестящ възход на Атина подразнил толкова силно Спарта, че се стигнало до война, чието начало е през 431 година преди Христа. Тази война е известна като Пелопонеска война, продължила 27 години. Атина търпи пълно поражение в тази война и това налага Спарта като водещ полис в Гърция. Въведени са спартанските закони в живота.

Кратка история на древна Гърция

Войната отслабва градовете - държави, които участват в нея и в тази обстановка древна Македония изпъква сред всички обединения. Филип ІІ Македонски завоюва последователно повечето от гръцките земи и през 337 година преди Христа Гърция е обединена в Македонска империя, доминирана от македонците.

След смъртта на Филип ІІ неговия син Александър Македонски успява да създаде световна империя само в разстояние на девет години. Главна негова цел е окончателен край на гръцко-персийските войни. За постигането на тази цел той сключвал мирни договори с персийците, като се женил за персийски принцеси.

Многобройните му военни походи и непрестанните войни стават причина за изтощаване на армията, неразбиране от страна на главните му сподвижници и всеобщо недоволство от самопровъзгласяването му за бог. Александър не оставя наследник, след като умира едва на 32 години.

Този период се характеризира с най-голям възход за древна Елада.

Елинистичен период

След смъртта на Александър Македонски започва разпадане на империята му. Тя е поделена между военачалниците му. От 148 година преди новата ера започва последователното превземане на отделните части от империята на Александър от Рим. Най-дълго се запазва Египетското царство.

Римски период

Още преди нахлуването на римляните в гръцките земи, те участвали в междуособните войни между отделните полиси по покана на самите гърци. Тази недалновидна постъпка била заплатена с отнемането на свободата на гръцките земи, които Рим обявил за своя провинция. Римският период в развитието на древната гръцка държава е важен за нашата съвременност, тъй като римляните стават приемници на гръцката култура и достижения в изкуството и науката.

Римските архитекти повтарят гръцките майстори и пренасят достиженията им в строителството на своя почва, а оттам и в своите провинции. Те възприемат и гръцките религиозни вярвания, като само сменят имената на някои богове. Благодарение на тях гръцката култура става достояние на съвременния свят.

Византийски период на древната гръцка държава

Най-важното за този период е, че тогава се формират основните християнски принципи и християнството става водеща религия. Това е период на строеж на църкви и манастири и водеща роля на църквата в обществения живот.

При Юстиниан І Византийската империя бележи върховата си точка и става най-силната държава в района на Средиземно море. През 1453 година тя е унищожена от османските турци.

Историята на антична Гърция е уникално явление, защото това е единствената древна държава, за която има исторически сведения, създадени от учени - историци от древността, а не само откъслечни бележки или индиректни разкази без надеждна историческа обосновка. Основоположникът на науката история -Херодот, Тукидид, Демостен, Платон, Аристотел и Плутарх са достатъчно авторитетни имена, на които дължим знанията за историята, културата, митологията и живота на древните гърци.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest