Персонализиране на текст
Фон
Персонализиране на снимката
  • + Натисни върху текст и от лентата за опции можеш да го персонализираш.
  • + Натисни върху текст за да го редактираш или да добавиш свой текст.
  • + Натисни върху текст и от синята лентата можеш да го преместиш където желаеш.
  • + Натисни върху текст/снимката и от точките в страни можеш да променищ големината му/и.
  • + Настисни върху снимката и можеш да я преместиш където желаеш.
  • + Кликни върху поствай във Фейсбук, за да изпратиш картичка на стената на приятел.
Детайли
Добави получател Час: :

Уведоми ме при получаване:

Изпрати